Velkommen

Velkommen til snipeklassen sin webside. Vi har også facebooksiden Snipeseiling som du burde ta en titt på. Du ser noen glimt fra den i boksen under.
Se også
www.snipetoday.org
www.snipe.org
www.scira.se

Lyst til å seile snipe? Du er velkommen! Finn din lokale flåte i menyen over eller send post til post@snipe.no, evt kontakt nasjonalsekretær Janett Krefting på 92456605

Lover

Vedtatt i SCIRA styre møte 28.4.2008

Grunnlaget er SCIRA regelverk og NSF norm for klasseklubber.

Nasjonalsekretæren står fritt i forhold til hvordan han/hun vil legge opp sitt arbeid og sin styring av snipeklassens samlede aktivitet i landet vårt.

1.      Klubbens formål

1.1.      Klubben formål er å fremme interessen for snipeseilas og sniperegattaer.  I samarbeid med snipeflåtene, seilforeningene og snipe-eiere.

2.      Medlemskap

2.1.      Medlemskap i SCIRA-Norge er åpent for enhver som har interesse for klassen. (Kun båteiere har stemmerett vedrørende klassens tekniske vedtekter med en stemme pr. båt).

3.      Stemmerett og kontingent

3.1.      Stemmerett på årsmøte og ekstraordinære årsmøter har de som har betalt årets kontingent og vært medlem i minst en måned.

3.2.      Kontingenten fastsettes av Nasjonalsekretæren og betales forskuddsvis.

4.      Årsmøte.

4.1.      Årsmøtet avholdes hvert år under Norgesmesterskapet.

4.2.      Årsmøtet ledes av nasjonalsekretæren eller den han utpeker.

4.3.      Årsmøtet innkalles med minst 2 ukers varsel.  På årsmøtet behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.

4.4.      I år med ulike tall velges nasjonalsekretær for to år, med virkning fra 1. januar følgende år.

4.5.      For øvrig behandles Nasjonalsekretærens årsmelding, revidert regnskap og valg på revisor.

4.6.      Nasjonalsekretæren bør også presentere sine planer for kommende år, hvilke aktiviteter for å fremme snipeseiling og snipe interessen, gjerne basert på hvilke planer hver enkelt flåtekaptein har. Bl a for å skape mer interesse, og for å få innspill fra de aktive, og kanskje også få tilsagn om mer frivillig innsats fra de aktive.

4.7.      Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av nasjonalsekretæren senest 4 uker før årsmøtet.

4.8.      Med mindre nasjonalsekretæren har bestemt noe annet, skal et gyldig vedtak være truffet med alminnelig flertall.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

4.9.      Fullmakter aksepteres ikke.

4.10.  Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn et forslag.  Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

4.11.  Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever det.  Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minimum 14 dagers varsel.  Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

4.12.  Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten i innkallingen,  der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og hva endringen går ut på.

4.13.  Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

4.14.  Etter årsmøtet kan møtet fortsette med diskusjon rundt spørsmål som fremmes.

4.15.  Den flåte (klubb) hvorfra Nasjonalsekretæren velges plikter å stille sitt styre til disposisjon for Nasjonalsekretæren.

4.16.  Styret i SCIRA Norge skal ha minst et medlem som er aktivt med i SnipA (SnipA er et nasjonalt organ underlagt SCIRA-Norge for jenter interessert i snipeseiling).

4.17.  Nasjonalsekretæren skal hvert år utpeke en vise- nasjonalsekretær, på fritt grunnlag.

4.18.  Det er naturlig og viktig at nasjonalsekretæren delegerer mange oppgaver,  slik at hans/hennes arbeidsbelastning ikke blir for stor.

4.19.  Nasjonalsekretærens virke skal tilfredsstille vedtektene for nasjonalsekretæren.

5.      Oppløsning av klasseklubben

5.1.      I tilfelle oppløsning av klasseklubben skal midlene overføres til Norges Seilforbund til fremme av seilas med sniper. Hvis minimum 5 båteiere i snipeklassen vil holde frem med arbeidet, kan klubben ikke oppløses.

5.2.      Paragraf 5 kan ikke endres.

6.      Bestemmelser om Klasseklubber fra NSF

6.1.      Utdrag som er relevante for SCIRA Norge fra Bestemmelser om Klasseklubber fra Norges Seilforbund (NSF), per mars 2008.

6.2.      Når NSF oppdaterer Bestemmelsene om klasseklubber skal nasjonalsekretæren evt foreslå endringer i disse lover.

PARAGRAF 1. Lovnorm

Relevant tekst i Paragraf 1 er inkludert i punktene 1 – 4 i lovene for SCIRA Norge.

PARAGRAF 2. Arbeidsoppgaver

1. Klasseklubbenes primære oppgave er å utbre interesse for den båt klasseklubben representerer. I sitt arbeid skal klubbene ta hensyn til hverandre og seilforeningenes interesse. Det er klasseklubbenes ansvar å utpeke en teknisk komité som skal holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Den tekniske komiteen skal sørge for at alle tekniske detaljer med endringer blir gjort kjent for autoriserte målere som engasjeres av klasseklubbene.
2. I seilforeninger der en båtklasse er representert, bør klasseklubben bidra til at de aktive velger en flåtekaptein som også representerer klasseklubben i foreningen. Gjennom flåtekapteinen arbeider klassen derved aktivt for å fremme norsk seilsport gjennom innsats i seilforeningens sportskomiteer eller tilsvarende.
3. Ved arrangement av NM, Nordisk eller store internasjonale regattaer, skal klasseklubbene samarbeide med NSFs Tekniske Tjenester og arrangerende forening, om opplegget for den tekniske kontrollen.
4. Klasseklubbene tar initiativet overfor seilforeningene for å finne arrangør for Nordisk eller andre større internasjonale regattaer. Gjenpart av søknad sendes NSF. For Nordisk Mesterskap skal søknad sendes via NSF til Skandinavisk Seilforbund innen 1. okt. (Ref. Regler for NOM).
5. Internasjonale klasser. Klasseklubbene er ansvarlig for påmelding til internasjonale mesterskap der hvor dette ikke er tillagt NSF.

6. Klasseklubben gir melding til NSF om deltagelse i internasjonale regattaer, og sender resultater etter at regattaen er ferdig.

PARAGRAF 3. Seilnummer

Paragraf 3 er ikke relevant for SCIRA Norge

PARAGRAF 4. Klasseklubbenes opplysningsplikt

Paragraf 4 er inkludert i SCIRA Norge sine vedtekter for Nasjonalsekretæren.

PARAGRAF 5. Norges Seilforbunds opplysningsplikt

1. NSF sender klasseklubbene adresseliste for Seilforbundets styre og komiteer, seilforeninger og klasseklubber.
2. NSF sender klasseklubbene aktuelle saker til behandling i Skandinavisk Seilforbund eller ISAF vedrørende klassen.
3. NSF sender klasseklubbene årsberetning, referat fra Seiltinget, meldinger fra ISAF/Skandinavisk Seilforbund av interesse for klassen.

PARAGRAF 6. Klasseklubbenes representasjon på seiltinget

1. Klasseklubbrepresentant skal representere klasse med nasjonal og internasjonal klasseklubb etablert i henhold til NSFs Lovnorm for klasseklubber.
2. Slik klasseklubb skal ha avholdt godkjent Norgesmesterskap i løpet av de siste 12 måneder før Seiltinget, der antall startende båter har tilfredsstilt kravene i NM reglene.
3. Avholdt og innsendt referat fra årsmøtet i henhold til pkt. 4.3 Lovnorm for klasseklubb.
4. Returnert i utfylt stand NSFs rapportskjema.
5. Ikke relevant for SCIRA Norge, klasseklubbrepresentanten velges av SCIRA Norge sitt styre i god tid før seiltinget.

PARAGRAF 7. Oppløsning av klasseklubb

1. Status som nasjonal klasseklubb opphører hvis NSFs rapportskjema ikke blir returnert og/eller hvis klassen ikke tilfredsstiller NSFs krav til nasjonale klasseklubber.
2. Paragrafen er inkludert punkt 5 i Lovene for SCIRA-Norge.